Executives

Director

Takeshi Aoki
Takeshi Aoki

President & CEO

Koji Kawashima
Koji Kawashima

Director & Senior Executive Officer

Ayumi Suzuki
Ayumi Suzuki

Director & Senior Executive Officer

Chiaki Yamaguchi
Chiaki Yamaguchi

Outside director

Toshio Mita
Toshio Mita

Outside director

Noriko Asai
Noriko Asai

Outside director

Yoichi Kuwayama
Yoichi Kuwayama

Director
Standing Audit and Supervisory Committee Member

Koji Matsubayashi
Koji Matsubayashi

Director
Standing Audit and Supervisory Committee Member

Fumio Kato
Fumio Kato

Outside director
Audit and Supervisory Committee Member

Masaki Horie
Masaki Horie

Outside director
Audit and Supervisory Committee Member

Yukiko Yabu
Yukiko Yabu

Outside director
Audit and Supervisory Committee Member

Senior Executive Officer

Hisashi Kato

Keiji Yamada

Naohiko Yajima